Okyo kumite 2 - nihonme

Sensei Hiroji Fukazawa

© Copyright Karateklubben Hiryukan og WIKF Norge